Categorie: FAQ

FAQ – Veelgestelde vraag

Nardus heeft een gedragscode UITVAARTZORG opgesteld, moeten we daaraan ook voldoen?

Nardus heeft een gedragscode UITVAARTZORG opgesteld, moeten we daaraan ook voldoen?

Jazeker !!
De uitvaartbranche wordt zeer nauwlettende in de gaten gehouden door de diverse media.
De consument verlangt duidelijkheid, kwaliteit en vertrouwen.
De gedragscode Uitvaarzorg van Nardus omvat alle werkzaamheden die betrekking hebben op de diensten en werkzaamheden die bij een uitvaart om de hoek komen kijken.
Deze werkzaamheden beginnen met het melden van een overlijden tot en met eventuele nazorg.
Nog beter kunt u een OVEREENKOMST  aangaan met de uitvaartverzorger / -ondernemer waarin alle diensten en werkzaamheden vermeld worden.
Mocht er om de een of andere reden een kink in de kabel komen, of niet goed functioneren van de uitvaartverzorger / -ondernemer dan kunt u het contract ontbinden (opzeggingstermijn hanteren).
Zo’n (concept-)overeenkomst kunt u aanvragen bij de Federatie:  info@fedgron.nl

Posted in FAQ
Moeten wij ook aan de gedragscode VERENIGING voldoen, welke door Nardus is voorgeschreven?

Moeten wij ook aan de gedragscode VERENIGING voldoen, welke door Nardus is voorgeschreven?

Jazeker !!!
Nardus heeft een Gedragscode  opgesteld waar alle aangesloten verenigingen van de Federatie aan moeten voldoen.
Als alle verenigingen hieraan voldoen, dan onderscheiden wij ons hiermee tov de niet aangesloten verenigingen.
Deze gedragscode heeft als basis de wettelijke regelingen zoals deze door ELKE vereniging aangehouden moeten worden.
Denk bijv. aan een jaarverslag/notulen ALV / financieel jaarverslag / financiële verantwoording door een zgn. controle kascommissie etc.
De complete tekst staat op de Nardus site, achter de inlogcode.
Deze inlogcode kunt u als aangesloten vereniging opvragen bij het verenigingsbureau van Nardus.
Nardus site:   www.nardus.eu
Mail via :  info@nardus.eu
Verder gegevens zoals telefoonnummer etc. staan op de Nardus-site.

Posted in FAQ
Welke kosten tellen wel mee en welke niet voor de berekening van de A R?

Welke kosten tellen wel mee en welke niet voor de berekening van de A R?

De kosten voor een uitvaart tellen NIET mee voor de berekening.
Ook niet de kosten van afschrijving, bijv. bij het in het bezit hebben van een aula (afschrijving gebouw/inventaris/kleding/materiaal).

Wat wel telt, zijn de zgn. bestuurskosten:
– Kosten ALV (zaalhuur, consumpties)
– Kosten drukken (financieel-)  jaarverslag
– Kosten innen contributie
– Kosten Ledenadministratie
– Kosten Actuarieel Rapport
– Kosten administratie/accountant
In principe kosten die op de vereniging drukken om de vereniging draaiende te houden en uiteraard de financiele controle daarop.

Posted in FAQ
Waarom geen geld terug geven aan de leden bij evt. opheffing vereniging?

Waarom geen geld terug geven aan de leden bij evt. opheffing vereniging?

Elke uitvaartvereniging is een natura-uitvaartverenging en heeft voor de leden bij een overlijden een pakket voor eventuele diensten. Dit pakket mag voor het maken van de nota door de vereniging ook gekapitaliseerd worden en als bedrag van de totaalnota afgetrokken worden.

Wettelijk gezien mag de pakketwaarde niet uitbetaald worden aan de nabestaanden.
Er zijn enkele uitzonderingen, dan gelieve contact op te nemen met de secretaris van de Federatie:
info@fedgron.nl

Posted in FAQ
Moet elk jaar de contributie vastgesteld worden?

Moet elk jaar de contributie vastgesteld worden?

In principe moet op de Algemene Leden Vergadering (ALV) de contributie vastgesteld worden.
Meestal is dit voor het aankomende jaar, omdat de ALV vaak pas in maart of april gehouden wordt en dan moeten eigenlijk de contributienota’s al de deur uit zijn (contributie dient bij vooruitbetaling te zijn voldaan).
Als de contributie vastgesteld is voor het aankomende jaar, kunnen de contributienota’s in januari al de deur uit.
Als in maart/april pas de contributie vastgesteld wordt, kunnen er al leden overleden zijn, die dus voor het huidige jaar geen contributie meer zullen gaan betalen, tenzij de vereniging ZELF de uitvaartnota’;s maakt en de contributie op de eindnota vermeld.

Posted in FAQ
Waarom een actuarieel rapport?

Waarom een actuarieel rapport?

Een actuarieel rapport geeft aan hoeveel de vereniging ‘schuldig’ is aan de leden.
Zo’n actuarieel rapport opgemaakt door een actuaris AG geeft aan op basis van het aantal leden/gemiddelde leeftijd/m-v/contributie/pakketwaarde wat de vereniging aan voorziening moet hebben.

Ieder lid heeft recht op de pakketwaarde bij een overlijden. Dit impliceert dat de vereniging nu en in de toekomst moet voldoen om de pakketwaarde te kunnen vergoeden.

Deze schuld wordt op de balans vermeld als Schuld aan de leden OF Voorziening.
Hierdoor zou het voor kunnen komen dat het Eigen Vermogen te laag wordt en/of negatief.
Hierdoor zal de vereniging voorzieningen moeten treffen om aanpassingen te doen in de contributie of in de pakketwaarde om het negatief eigen vermogen weer op peil te maken.
Deze berekening mag alleen uitgevoerd worden door een actuaris die lid is van het Actuarieel Genootschap (AG).
Welke gegevens aangeleverd dienen te worden kunt u opvragen bij onze ‘huisactuaris’ :  Actwell (dhr. Jan Voois)

Posted in FAQ
Overschrijven naar een andere vereniging

Overschrijven naar een andere vereniging

Overschrijven naar een andere vereniging is mogelijk maar afhankelijk van bepaalde condities.  Hiervoor is een rekentool ontwikkeld. Die berekend precies wat de ontvangende of de vertrekkende vereniging moet betalen of kan ontvangen. Bovendien moeten beide verenigingen akkoord gaan. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact op met het secretariaat: info@fedgron.nl.

Posted in FAQ
Heeft de Federatie inzicht in de Actuariele Rapporten?

Heeft de Federatie inzicht in de Actuariele Rapporten?

De Federatie heeft hier inderdaad inzicht in.
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2008 is besloten om 1 maal per 3 jaar een Actuarieel Rapport op te laten maken en een kopie naar de Federatie te zenden.
Als het dekkingspercentage heel erg afwijkt van wat het moet zijn, zal de Federatie contact met de vereniging opnemen om mee te denken hoe dit probleem opgelost kan worden.
Denk er wel aan: Als het bestuur meent om de adviezen, die ook door de actuaris worden gegeven, in de wind te slaan kan het voorkomen bij een grote calamiteit dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Daar helpt geen (aansprakelijks-)verzekering tegen: DIT SLAAT DAN OP ONBEHOORLIJK BESTUUR !!!

Posted in FAQ
Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen