AVG

Privacyverklaring Uitvaartvereniging XXX       

Uitvaartvereniging XXX is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • www. uw uitvaartvereniging.nl
 • info@uitvaart.nl

     • secretaris/penningmeester p/a Kerkweg 30, 9669ZZ XXX, tel:06-1234566

De secretaris/penningmeester van Uitvaartvereniging XXXX is aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij is te bereiken via info@uitvaart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartvereniging XXX verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens heeft u aan ons verstrekt.

Verplichte opgave:

 •      • Voor- en achternaam
 •      • Adresgegevens
 •      • Telefoonnummers
 •      • E-mailadres
 •      • Geslacht
 •      • Geboortedatum
 •      • Burgerlijke staat
 •      • Bankrekeningnummer
 • Niet verplichte opgave:
 •      • Geloofsovertuiging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartvereniging XXX verwerkt voor sommige aangesloten personeelsleden en vrijwilligers het Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor de afhandeling van de opgaaf inkomsten belasting/premie volksverzekering.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitvaartvereniging XXX verwerkt uw persoonsgegevens in een ledenbestand voor de volgende doelen:

     • Het afhandelen van uw betaling

     • Het controleren van leden die de leeftijd van 18 jaar bereiken (lidmaatschap is tot 18 jaar gratis)

     • Het kunnen aanleveren van leeftijden en geslacht voor een actuarieel rapport

     • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitvaartvereniging XXX neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bv. een medewerker van de Uitvaartvereniging) tussen zit.

Uitvaartvereniging XXX gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 •      • Leden programma,
 •      • Boekhoudprogramma
 •      • Microsoft Office 365

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Uitvaartvereniging XXX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het gaat hier over de gegevens van leden en overleden leden. Deze gegevens zijn nodig voor het jaarverslag.

Cookies

De website gebruikt geen Cookies en/of IP-adressen om uw bezoek te analyseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (verwijderen kan alleen als u uw lidmaatschap beëindigt). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging XXXXX.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook nummers onderaan het identiteitsbewijs) , paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@uitvaart.nl

Uitvaartvereniging XXX wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de volgende link: Autoriteitenpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitvaartvereniging XXX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via een ander lid van het bestuur.

Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen